Νόμοι« Επιστροφή
ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. (Άρθρο 5 Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις), (Άρθρο 6 Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.), (Άρθρο 17 Προσωπικό κλάδων υγείας)11.03.2020
ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (Άρθρο δεύτερο Ζητήματα προσωπικού… Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, προσωπικότου ΕΚΑΒ από παραρτήματα του ΕΚΑΒ μη πληττόμενων περιοχών σε πληττόμενες περιοχές από τη διάδοση της ασθένειας, προς τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας. Τυχόν μη συμμόρφωση με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).)25.02.2020
Ν 4662 Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις07.02.2020
ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παράταση της ισχύος της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»24.12.2019
Ν.4647 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις (Άρθρο 3 Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών ΕΣΥ 6. Σύνθεση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής ιατρικού προσωπικού του ΕΚΑΒ), (Άρθρο 8 Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161) Τροποποιείται το άρθρο 50 του ν. 4633/2019, ως εξής: «Άρθρο 50 Διαδικασία προσλήψεων στον ΕΟΔΥ (διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων),)16.12.2019
N. 4638 Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις (Προμήθεια νέου εξοπλισμού με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ - καταλληλότερη για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, η προμήθεια δύο νέων ελικοπτέρων αντί της συντήρησης των υφιστάμενων, που αποτελούσε μαζί με την προμήθεια δύο νέων αεροπλάνων την αρχική πρόταση και δέσμευση για την ανάληψη της συντήρησής τους με ίδιους πόρους, μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Έργου και την παράδοση αυτού-)18.11.2019
Ν. 4635 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (Άρθρο 212 Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπής μεταρρύθμισης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως την 30.6.2020.». 2. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (A΄ 176) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: «15. Στα μέλη και τους γραμματείς της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, η οποία συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 396 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) όπως ισχύει, καθορίζεται, από την ημερομηνία συγκρότησης, αποζημίωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.».)30.10.2019
Ν. 4633 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.ΕΠ.Υ. – Ε.Κ.Α.Β. Άρθρο 28 Κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ως Αυτοτελούς Δημόσιας Υπηρεσίας και σύσταση Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, Άρθρο 29 Σκοπός του Ε.Κ.Α.Β., Άρθρο 30 Συγκρότηση και θητεία Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., Άρθρο 31 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και διάρθρωση υπηρεσιών, Άρθρο 32 Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β., Άρθρο 33 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β. και Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ε.Κ.Α.Β., Άρθρο 34 Αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β.,) (ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 36 Επικουρικό προσωπικό) 16.10.2019
N. 4616 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις-(Κατάργηση του άρθρου το οποίο όριζε ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχή στις επιλογές σε θέσης ευθύνης ή συμμετοχή στην Αξιολόγηση για το έτος 2017.) (Άρθρο πέμπτο Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το άρθρο 24Α του ν. 4369/2016 (Α΄ 133) και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) καταργούνται. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, εφόσον δεν έχει ακόμα κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων από το αρμόδιο συλλογικό όργανο.)07.06.2019
Ν. 4600 Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις – (Καθορισμός νέου Νομικού Πλαισίου που αφορά μεταθέσεις – μετακινήσεις και συνυπηρετήσεις των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ) (Άρθρο 146 Μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β, Άρθρο 147 Μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών αναγκών, Άρθρο 148 Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β, Άρθρο 149 Αμοιβαίες μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β., Άρθρο 150 (Για όσα θέματα αφορούν μετακινήσεις και μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).), Άρθρο 151 Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224))09.03.2019
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.