Νόμοι« Επιστροφή
ΠΝΠ Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Άρθρο τέταρτο Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας)30.03.2020
ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης20.03.2020
ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (Άρθρο έβδομο Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ασθενοφόρων)14.03.2020
ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. (Άρθρο 5 Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις), (Άρθρο 6 Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.), (Άρθρο 17 Προσωπικό κλάδων υγείας)11.03.2020
ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (Άρθρο δεύτερο Ζητήματα προσωπικού… Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, προσωπικότου ΕΚΑΒ από παραρτήματα του ΕΚΑΒ μη πληττόμενων περιοχών σε πληττόμενες περιοχές από τη διάδοση της ασθένειας, προς τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας. Τυχόν μη συμμόρφωση με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).)25.02.2020
Ν 4662 Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις07.02.2020
ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παράταση της ισχύος της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»24.12.2019
Ν.4647 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις (Άρθρο 3 Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών ΕΣΥ 6. Σύνθεση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής ιατρικού προσωπικού του ΕΚΑΒ), (Άρθρο 8 Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161) Τροποποιείται το άρθρο 50 του ν. 4633/2019, ως εξής: «Άρθρο 50 Διαδικασία προσλήψεων στον ΕΟΔΥ (διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων),)16.12.2019
N. 4638 Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις (Προμήθεια νέου εξοπλισμού με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ - καταλληλότερη για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, η προμήθεια δύο νέων ελικοπτέρων αντί της συντήρησης των υφιστάμενων, που αποτελούσε μαζί με την προμήθεια δύο νέων αεροπλάνων την αρχική πρόταση και δέσμευση για την ανάληψη της συντήρησής τους με ίδιους πόρους, μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Έργου και την παράδοση αυτού-)18.11.2019
Ν. 4635 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (Άρθρο 212 Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπής μεταρρύθμισης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως την 30.6.2020.». 2. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (A΄ 176) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: «15. Στα μέλη και τους γραμματείς της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, η οποία συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 396 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) όπως ισχύει, καθορίζεται, από την ημερομηνία συγκρότησης, αποζημίωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.».)30.10.2019
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.