Νόμοι« Επιστροφή
Ν. 4633 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.ΕΠ.Υ. – Ε.Κ.Α.Β. Άρθρο 28 Κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ως Αυτοτελούς Δημόσιας Υπηρεσίας και σύσταση Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, Άρθρο 29 Σκοπός του Ε.Κ.Α.Β., Άρθρο 30 Συγκρότηση και θητεία Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., Άρθρο 31 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και διάρθρωση υπηρεσιών, Άρθρο 32 Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β., Άρθρο 33 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β. και Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ε.Κ.Α.Β., Άρθρο 34 Αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β.,) (ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 36 Επικουρικό προσωπικό) 16.10.2019
N. 4616 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις-(Κατάργηση του άρθρου το οποίο όριζε ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχή στις επιλογές σε θέσης ευθύνης ή συμμετοχή στην Αξιολόγηση για το έτος 2017.) (Άρθρο πέμπτο Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το άρθρο 24Α του ν. 4369/2016 (Α΄ 133) και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) καταργούνται. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, εφόσον δεν έχει ακόμα κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων από το αρμόδιο συλλογικό όργανο.)07.06.2019
Ν. 4600 Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις – (Καθορισμός νέου Νομικού Πλαισίου που αφορά μεταθέσεις – μετακινήσεις και συνυπηρετήσεις των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ) (Άρθρο 146 Μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β, Άρθρο 147 Μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών αναγκών, Άρθρο 148 Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β, Άρθρο 149 Αμοιβαίες μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β., Άρθρο 150 (Για όσα θέματα αφορούν μετακινήσεις και μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).), Άρθρο 151 Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224))09.03.2019
Ν. 4599 Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις (Άρθρο 31 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄110), αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (A΄ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.»)04.03.2019
Ν 4597 Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 38Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 Παράταση Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας-Ολοκλήρωση έργου Επιτροπής έως 31.10.2019)28.02.2019
Ν. 4589 Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 71 2. Στο τέλος του τρίτου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4551/2018 (Α΄116) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28).»)19.01.2019
Ν. 4564 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις (Προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και της συντήρησης υφιστάμενου με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ)21.09.2018
N. 4558 Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις…. (Άρθρο 3 Ρυθμίσεις σχετικά με την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το Ε.Κ.Ε.Π.Υ. 6. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) προστίθεται υποπερίπτωση 8 ως ακολούθως: «8. Ο έλεγχος και η διαχείριση των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες έχουν συνάψει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 7. Εφημερίες ιατρών του Ε.Σ.Υ. στα πλαίσια των αναγκών της εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Ε.Κ.Ε.Π.Υ.)…..(Άρθρο 6 1. Παρατείνονται αυτοδικαίως για δύο (2) μήνες από τη λήξη τους οι συμβάσεις έργου, που συνήφθησαν μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και των φυσικών προσώπων, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους: α) Στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και β) στις δημόσιες Δομές Υγείας της Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κω και Λέρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος με τον τίτλο «PHILOS - Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», βάσει της σύμβασης χρηματοδότησης με αριθμό HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0041 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)01.08.2018
Ν. 4557 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις (Άρθρο 20 Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων)30.07.2018
N. 4549 Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις (Άρθρο 121 Ρυθμίσεις για την αξιολόγηση), (Άρθρο 123 Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για προσφυγικό-μεταναστευτικό 1.β πρόσληψη διασωστών για την ενίσχυση των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης.)14.06.2018
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.