Προεδρικά Διατάγματα« Επιστροφή
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ13.05.1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου13.05.1999
Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανωτάτων οριακών τιμών έκθεση των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (34/Α)13.05.1999
Μισθοδοσία πάσης φύσεως προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ν.Δ./τος 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α), των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του ΕΚΑΒ μετά των παραρτημάτων του)23.12.1998
Π.Δ. 40 Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/45/ΕΚ/22.9.9420.03.1997
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 376/1988 "Όργανισμός Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, Ε.Κ.Α.Β".17.09.1996
Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (Άρθρο 4 Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης), (Άρθρο 5 Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ΕΞΥΠΠ )18.01.1996
Τροποποίηση του με αριθ. 376-1988 Προεδρικού Διατάγματος (Οργανισμός του ΕΚΑΒ) ΦΕΚ 16917.8.88 (Προσόντα Πληρωμάτων)27.09.1994
Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών για χαρακτηρισμό κτιρίων και καθορισμό όρων δόμησης του ΕΚΑΒ στο χώρο του Περιφερειακού Νοσοκομείου Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»12.05.1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης (26 ΕΚΑΒ, ΠΕΚΑΒ και ΚΑΒ)22.03.1993
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.