Υπουργικές Αποφάσεις« Επιστροφή
Τροποποίηση της οικ. 55932/1016/2-12-2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας» όπως ισχύει και ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) όπως ισχύει». (Παράταση ωφελούμενων (ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου) για άλλους δώδεκα (12) μήνες) 22.01.2019
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 201931.12.2018
Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2019. (6.Γ) Έγκριση κατανομής εφημεριών 2019 ιατρών ΕΚΑΒ)31.12.2018
Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού (3. δ) Δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η αυξομείωση των πιστώσεων των αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού: νii) 2310803015 « Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές»), (4. Κατ’ εξαίρεση, ως προς τη μείζονα κατηγορία εξόδων 23 «Μεταβιβάσεις», είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη… β) η αυξομείωση των πιστώσεων των ακόλουθων αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού αποκλειστικά και μόνο μεταξύ αυτών:…. viii) 2310801004 « Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού», ix) 2310801005 « Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού»)28.12.2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95858/15.1.2018 (ΦΕΚ 22/19.1.2018, Y.O.Δ.Δ.) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ (Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους αιρετού εκπροσώπου όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ (πλην των ιατρών) στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ)24.12.2018
Επέκταση της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.06.12.2018
Υπολογισμός δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής υπαλλήλου σε προβληματική περιοχή λόγω επιδότησης κατοικίας σύμφωνα με το αρ. 58 του ν.4456/201730.10.2018
Τροποποίηση της αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95858/15-01-2018 (ΦΕΚ 22/19-01-2018) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει21.11.2018
Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 201722.10.2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης περί καθορισμού της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ), (Εντοπιότητα Εκατό (100) μονάδες –Το κριτήριο της ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ αφορά τους μόνιμους κατοίκους των δήμων των νομών…….. των δήμων…… Επίσης των κατοίκων των δήμων στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων είναι εγκατεστημένοι είτε εδρεύουν οι ακόλουθοι φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας……)13.11.2018
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.