Υπουργικές Αποφάσεις« Επιστροφή
Αποδοχή παραίτησης του Τζανετή Παναγιώτη, Προέδρου και τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και νέος διορισμός Προέδρου, του Παπαευσταθίου Νικόλαου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)05.09.2019
Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.Επ.Υ.) Νικολάου Παπαευσταθίου του Παναγιώτη03.09.2019
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/201820.06.2019
Τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 1α της Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-8-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (ΦΕΚ Β’3958) (Άρθρο 1α ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Διαδικασία απονομής του τίτλου εξειδίκευσης στην Eπείγουσα Iατρική άνευ εξετάσεων….. και έχουν συμπληρώσει επτά (7) συνεχή έτη προϋπηρεσίας στο ΕΚΑΒ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ….. )18.06.2019
Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020 (Για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020 θα λειτουργήσουν τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, στην ειδικότητα Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου στα Δ.Ι.Ε.Κ.: Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», Γ.Ν.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»)03.06.2019
Επιστροφή αποδοχών των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στη Δημόσια Υγεία01.02.2019
Τροποποίηση της οικ. 55932/1016/2-12-2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας» όπως ισχύει και ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) όπως ισχύει». (Παράταση ωφελούμενων (ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου) για άλλους δώδεκα (12) μήνες) 22.01.2019
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 201931.12.2018
Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2019. (6.Γ) Έγκριση κατανομής εφημεριών 2019 ιατρών ΕΚΑΒ)31.12.2018
Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού (3. δ) Δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η αυξομείωση των πιστώσεων των αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού: νii) 2310803015 « Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές»), (4. Κατ’ εξαίρεση, ως προς τη μείζονα κατηγορία εξόδων 23 «Μεταβιβάσεις», είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη… β) η αυξομείωση των πιστώσεων των ακόλουθων αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού αποκλειστικά και μόνο μεταξύ αυτών:…. viii) 2310801004 « Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού», ix) 2310801005 « Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού»)28.12.2018
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.