Υπουργικές Αποφάσεις« Επιστροφή
Άρση Αναστολής Κανονικών Αδειών 28.05.2020
Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 1915.05.2020
Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 1911.05.2020
Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης04.05.2020
Τροποποίηση της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4 του κεφ. Γ΄ της Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης (Β΄ 707) «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το ν. 1959/19391»16.04.2020
2η τροποποίηση της με αρ. Γ4β/ΓΠ.88465/10.12.2019 απόφασης (ΦΕΚ 1092/τ.ΥΟΔΔ/23.12.2019, ΑΔΑ: 7ΖΒΨ465ΦΥΟ-74Ω) σχετικά με την συγκρότηση και τον διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ- ν. 4633/2019). (Παραίτηση και διορισμός αναπληρωματικού μέλους του Αντιπροέδρου ΕΚΑΒ) 10.04.2020
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55). (Άρθρο 2 Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού)07.04.2020
1. Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020., 2. Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020.13.03.2020
Τροποποίηση- συμπλήρωση της αριθμ. Γ4β/ Γ.Π.88465/10-12-2019 απόφασης (ΦΕΚ 1092/ ΥΟΔΔ/23-12-2019, ΑΔΑ: 7ΖΒΨ465ΦΥΟ-74Ω) σχετικά με την συγκρότηση και τον διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ- ν. 4633/2019) (Διορισμός των εκπροσώπων του Πανελληνίου ιατρικού Συλλόγου)17.02.2020
Αποδοχή παραιτήσεων και παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας - Συγκρότηση και διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ - ν. 4633/2019)23.12.2019
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.