Καταστατικό Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10
Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το καταστατικό και τον σκοπό της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Επίσης, οι αποφάσεις της δεν πρέπει να παραβιάζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς, την ισότητα των μελών της οργάνωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Σε αντίθετη περίπτωση στοιχειοθετείτε δικαίωμα ασκήσεως αγωγής ακύρωσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημέρας της λήξεως των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση έχει τον τελικό λόγο για κάθε ζήτημα και ειδικότερα:
1. Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και στην Διοίκηση του ΕΚΑΒ.
2. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τέλος εγκρίνει ή όχι τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου.
3. Αποφασίζει, σε περίπτωση προσφυγής, για την εγγραφή μέλους του Σωματείου.
4. Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
5. Καθορίζει το ύψος των τακτικών μηνιαίων εισφορών, τις έκτακτες εισφορές και το ύψος του δικαιώματος εγγραφής.
6. Εκλέγει από τα μέλη του Σωματείου τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Εκλέγει πενταμελή εφορευτική επιτροπή με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.
7. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που θα τεθεί σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το 1/20 τουλάχιστον των μελών και υποβληθεί δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.
Άρθρο 11
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μία (1) φορά τον χρόνο, μέσα στο πρώτο δίμηνό του, έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει με γραπτή αίτησή του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα προς συζήτηση, το 1/20 από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 12
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να γνωστοποιεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με γραπτή ανακοίνωσή του τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να έχει τα θέματα της ημέρας καθώς και τον τόπο και τον χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η γνωστοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας και τοιχοκολλείται στο οίκημα όπου στεγάζονται τα γραφεία του Σωματείου και κυρίως στον τόπο εργασίας των μελών του Σωματείου.
Άρθρο 13
Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν σε αυτή βρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των τακτικών μελών του Σωματείου, που έχουν καταβάλλει και την τελευταία συνδρομή τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση, συνέρχεται νέα την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα χωρίς νέα πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή, για την απαρτία, απαιτείται η παρουσία του 1/4 τουλάχιστον του όλου αριθμού των παραπάνω μελών. Αν και στην δεύτερη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται τρίτη σε μία εβδομάδα, με τα ίδια θέματα χωρίς νέα πρόσκληση. Για την απαρτία απαιτείται παρουσία του 1/5 του όλου αριθμού των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί και την τρίτη φορά απαρτία δεν μπορεί να κληθεί για το ίδιο θέμα άλλη Γενική Συνέλευση πριν περάσει μήνας, οπότε η Συνέλευση αυτή θεωρείται ως πρώτη.
Άρθρο 14
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως δια βοής.
Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά θέματα, κήρυξη απεργίας όπως και διαγραφή μέλους είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην της μυστικής ψηφοφορίας στις εκλογές, στην περίπτωση που για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η παρουσία και του 1/4 του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και βρίσκεται σ’ αυτήν μόνο ο ελάχιστος αυτός αριθμός των μελών, οι αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
σελ. 3
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.