ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΑΒ Επιστροφή

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒΔημοσίευση:09-09-2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

EKABNews

03/09/2020

 

Στις 20 Νοεμβρίου οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ. Η θητεία είναι διετής (από 1-1-2021 έως 31-12.2022)

 

Για το ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ οι συνδυασμοί που διεκδικούν τις 2 έδρες είναι:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ (Ε.Σ.Κ.Ε. ΕΚΑΒ)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ

 

Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ) οι συνδυασμοί που διεκδικούν τις 2 έδρες είναι:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΑΧ ΕΚΑΒ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. έχοντας υπόψη:

 

1. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.06.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., και ειδικότερα:

α) την υπ΄ αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7.12.88 (ΦΕΚ 876/τ.Β’), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3.9.1990 (ΦΕΚ 562/τ.Β΄), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/26.9.2001 (ΦΕΚ 1246/τ.Β΄) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/1174/οικ.29614/18.11.2016 (ΦΕΚ 3794/τ.Β’) υπουργικές αποφάσεις,

β) τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει), σύμφωνα με τις οποίες οι αιρετοί εκπρόσωποι θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν βαθμό τουλάχιστον Γ΄,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄),

δ) τις διατάξεις του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύει),

3. Το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2020 λήγει η θητεία των αιρετών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

 

Προκηρύσσει

 

τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

 

1. δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων και

2. δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων, καθώς και των αναπληρωτών τους,

οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες από 08:00 έως 17:00.

 

Διευκρινίζουμε δε τα εξής:

1. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, πλην Ιατρών. Όσοι εκ των υπαλλήλων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών είναι αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην υπηρεσία στην οποία υπάγονται οργανικά.

2. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας. Οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε απόσπαση, έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται οργανικά.

3. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

4. Οι ψηφοφόροι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με Αστυνομική Ταυτότητα ή με Βιβλιάριο Ασθενείας ή με Άδεια Οδήγησης.

5. Δεν απαιτείται Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

6. Οι υπηρετούντες εκτός της έδρας του Νομικού Προσώπου, ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως, αν το επιθυμούν, είτε με αλληλογραφία κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της με αρ. πρωτ. ΔΙΚ. ΠΡ./Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης.

7. Κατά την ημέρα των εκλογών οι υπάλληλοι μπορούν να ψηφίσουν σε όποιο Παράρτημα βρεθούν εφόσον τα στοιχεία τους προκύπτουν από τους εκλογικούς καταλόγους.

8. Οι υπάλληλοι των Τομέων θα ψηφίσουν στο Παράρτημα που ανήκουν.

9. Τα Τμήματα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης όλων των Παραρτημάτων την ημέρα των

εκλογών θα λειτουργήσουν κανονικά μέχρι την αποστολή των αποτελεσμάτων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και την παραλαβή του εκλογικού υλικού,

10. Για κάθε επικοινωνία με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα λειτουργεί το τηλέφωνο 213.214.3354-219 και για την αποστολή των αποτελεσμάτων, η οποία θα γίνει μετά τις 18:00 το FAX 213.214.3181 του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

 

Πίνακες υποψηφίων (μονίμων και ΙΔΑΧ) για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

 

Πηγή: ekabnews.grΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.